SƠ CỨU CỘNG ĐỒNG 115
"MEDICAL RESPONSE 115"
Tăng Cường Năng Lực Chăm Sóc Bệnh Nặng - Chấn Thương Trước Viện
0904.883.115
0904.883.115

Những kỹ năng xử lý tai nạn

Livestream trên kênh VOH ngày 18/09/2020. Những kỹ năng xử lý tai nạn với Thạc sĩ Bác Sĩ Đỗ Ngọc Chánh nhiều năm làm công việc cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

Sơ Cứu Cộng Đồng

Những kỹ năng xử lý tai nạn

Livestream trên kênh VOH ngày 18/09/2020. Những kỹ năng xử lý tai nạn với Thạc sĩ Bác Sĩ Đỗ Ngọc Chánh nhiều năm làm công việc cấp cứu ngoại viện của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

TRONG MỖI GIA ĐÌNH NÊN CÓ ÍT NHẤT MỘT NGƯỜI ĐƯỢC HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU

KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU LÀ HÀNH TRANG TRONG CÁC HÀNH TRANG MÀ BẠN CẦN CHUẨN BỊ CHO BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG.