VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ HUẤN LUYỆN CẤP CỨU NGOẠI VIỆN 115
PRE-HOSPITAL EMERGENCY RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE 115
(PHERTI)
0904.883.115
0904.883.115

TRONG MỖI GIA ĐÌNH NÊN CÓ ÍT NHẤT MỘT NGƯỜI ĐƯỢC HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU

KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU LÀ HÀNH TRANG TRONG CÁC HÀNH TRANG MÀ BẠN CẦN CHUẨN BỊ CHO BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG.